Od 1 listopada 2018 roku obowiązują nowe przepisy Parlamentu i Rady Unii Europejskiej, zawierające zmienione warunki zootechniczne i genealogiczne dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych, handlu nimi oraz materiałem biologicznym od nich pochodzącym.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w

sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) (Dz. Urz. UE 171 z 29.06.2016, str.66), które są stosowane od dnia 1 listopada 2018 roku, Polski Związek Hodowców Kóz jest w trakcie przygotowywania odpowiednich programów hodowlanych dla kóz czystorasowych.

Polski Związek Hodowców Kóz zachęca zainteresowanych hodowców posiadających kozy, które mogą spełniać warunki wpisów do ksiąg hodowlanych czystorasowych do udziału w tworzonych programach hodowlanych.

Dla swoich członków dodatkowo Związek prowadzi wewnętrzne rejestry pomocnicze dla kóz bezrasowych oraz dla kóz różnych ras, które z różnych powodów nie spełniają wymogów wpisów do ksiąg hodowlanych. Więcej o rejestrach pomocniczych w dziale Hodowla

 

  •  link do tekstu rozporządzenia w sprawie hodowli zwierząt:

https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/213e7a66-3dbb-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-pl

  • link do rozporządzenia wykonawczego w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0717